• +359 98 892 8525
 • team@communityfab.com
 • Sofia, Bulgaria

Правилник за реда в центъра за предоставяне на обучения към „Къмюнити Фабрик“ ЕООД

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА В ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ КЪМ „КЪМЮНИТИ ФАБРИК“ ЕООД ЕИК: 207326987

І. Общи разпоредби.

 1. Настоящият Правилник урежда реда в Центъра за предоставяне на обучения към „Къмюнити Фабрик“ ЕООД ЕИК: 207326987 (наричано по-долу за краткост Къмюнити Фабрик ЕООД), със седалище и адрес на управление: град София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви № 169” и адрес за кореспонденция: град София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви № 169”, Управител и МОЛ: Пламен Маргаритов и взаимоотношенията между Къмюнити Фабрик ЕООД и  потребителите на услугата на съответното обучение („курсисти“).

 2. На всеки кандидат потребител на услугата на съответното обучение се предоставя екземпляр от настоящия Правилник, след запознаването с който потребителят предоставя на Къмюнити Фабрик ЕООД писмена декларация, че Правилникът му е предоставен, запознат е с него и се задължава да го спазва. Потвърждението за запознаване и съгласие с Правилника може да бъде дадено и по електронен път, чрез поставяне на отметка на съответното място в електронната форма за записване за обучение. 

IІ. Основни понятия

 1. По смисъла на настоящия Правилник изброените понятия са използвани със следното значение, както следва:

3.1. „Курсист“ е всяко физическо лице, което се обучава в Къмюнити Фабрик ЕООД. 

3.2. „Родител“ е родителят или настойникът на курсист на възраст под 18 (осемнадесет) години.

3.3. „Обучение“ е курс по дадена дисциплина с предварително зададена продължителност, начална и крайна дата. 

3.4. „Записване“ за курс на обучение включва попълване на форма за записване, запознаване с настоящия Правилник, предоставяне на потвърждение за запознаване и съгласие с Правилника, съгласно предвиденото в т.2, и плащане на такса от страна на курсиста. 

IIІ. Записване за обучение.

 1. Записването за обучение става чрез попълване на форма за записване чрез уеб страницата на Къмюнити Фабрик ЕООД – www.communityfab.com, предоставяне на потвърждение за запознаване и съгласие с Правилника, съгласно предвиденото в т.2, и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
   

4.1. Записването се приема за окончателно осъществено само след заплащане на таксата за съответния курс на обучение. 

4.2. Действията по записването на курсисти на възраст под 18 години се извършват от  родител/настойник.

4.3. При възникване на непредвидени и/или непредотвратими обстоятелства от извънреден характер, при които е невъзможно провеждането на учебни часове физически на място в учебен филиал или учебна база, Къмюнити Фабрик ЕООД си запазва правото да организира дистанционно онлайн обучение. В тази връзка, Курсистът/Родителят изрично се съгласява с възможността съответният курс на обучение да бъде проведен онлайн, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (напр. виртуални уеб стаи, кореспонденция и изпратени материали по електронна поща, и др.).

IV.Такси, начин на плащане.

 1. Таксите на обучение са посочени във формуляра за записване към съответния курс. 

 2. Таксата за съответното обучение се заплаща наведнъж по банков път.

 3. При попълване на формата за записване, Курсистът/Родителят посочва данните за получател на фактура, на които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението.

V. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на Курсист.

 1. При прекъсване на обучението от страна на Курсиста до една седмица преди обявената начална дата на съответния курс, Къмюнити Фабрик ЕООД възстановява на Курсиста цялата заплатена такса за обучение.

 2. При прекъсване на обучението от страна на Курсиста в рамките на седмицата предшестваща обявената начална дата на съответния курс, Къмюнити Фабрик ЕООД възстановява заплатената такса за обучение, като удържа административна такса в размер на 50 (петдесет) лева.

 3. Срокът за възстановяване на такса е 30 (тридесет) работни дни от подаване на заявление за възстановяване.

VІ. Прекъсване на обучението при стартирало обучение от страна на Курсист.

 1. Когато Курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в този курс за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след старта на обучението. При прекъсване на обучението едностранно от Курсиста след старта на обучение Къмюнити Фабрик ЕООД не възстановява заплатената такса.

 2. Ако на Курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, Къмюнити Фабрик ЕООД може да одобри молба за възстановяване на част от платената такса или използването и за друг курс. Молбата възстановяване на част от платената такса или използването и за друг курс на обучение, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Къмюнити Фабрик ЕООД. Размерът на частта, която се прехвърля за друг курс, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през следващите 12 месеца от същия курсист или от друг член на семейството. Веднъж прехвърлена такса не може да бъде прехвърлена втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на част от такса.

12.1. Под „изключителни обстоятелства“ се разбира здравословно състояние на курсиста, което не му позволява да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.

12.2. Срокът за разглеждане на молби за прехвърляне или възстановяване на такса е 10 (десет) работни дни от подаване на молбата.

VII. Прекратяване на обучението от страна на Къмюнити Фабрик ЕООД.

 1. Обучението на Курсист може да бъде прекратено от страна на Къмюнити Фабрик, без да се дължи връщане на такса, в следните случаи:

13.1. Системни закъснения от страна на курсиста над 10 минути, в присъствена или дистанционна форма, като преподавателят преценява дали да разреши или откаже на курсиста да се присъедини в конкретния час. При закъснение над 20 минути, на курсиста се отказва участие в часа, без възможност за компенсация с друг час или възстановяване на сумата.

13.2. Непристойно поведение на Курсиста, с което пречи на протичането на нормален учебен процес, след изпратено писмено предупреждение по електронната поща на Курсиста или Родител и повторно нарушение на някое от следните неизчерпателно изброени правила:

 1. Мобилните телефони се изключват по време на курса в присъствена и дистанционна среда;
 2. Забранено е внасянето на храна и напитки /с изключение на вода/ в стаите за обучение;
 3. При провеждане на курсове онлайн, Курсистите имат задължението да включат камерите си. Препоръчително е също така Курсистът да използва и слушалки с микрофон;
 4. Задължително е спазването на всички останали правила при използването на сградата, където се помещава Центърът за обучение на Къмюнити Фабрик ЕООД.

13.3. Непристойно поведение на Курсиста в сградата, където се помещава Центърът за обучение на Къмюнити Фабрик ЕООД на адрес: бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 169, район Оборище, град София, където следва да се спазват следните неизчерпателно изброени правила: 

 1. Спазване на тишина при преминаване през общите помещения;
 2. Вежливо отношение към служителите и посетителите на сградата;
 3. Спазване на хигиена при използването на общите тоалетни;
 4. Не се позволява внасянето на непакетирана храна или напитки;
 5. Забранена е употребата на алкохол, други упойващи вещества и тютюневи изделия;
 6. Не се позволява възпроизвеждането на звукови или видео материали, които биха попречили на работата на служителите или посетителите на сградата;
 7. Не се поврежда материално-техническата база на сградата;
 8. Не се влиза в помещения или зали с ограничен достъп.

13.4. Непристойно поведение на Родител, с което се пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

 1. Прекратяване на обучението от Къмюнити Фабрик ЕООД в други случаи:

14.1. Къмюнити Фабрик ЕООД си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще бъде предложена алтернатива за обучение с намален хорариум, записване за следваща дата на съответното обучение или възстановяване на таксата за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер единствено и само при отмяна на курс.

14.2. В случай че Къмюнити Фабрик ЕООД прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните в настоящия раздел VI, Къмюнити Фабрик ЕООД дължи на курсиста обезщетение в размер на таксата за обучение за оставащите часове, които не са посетени след прекратяване на обучението. 

VIII. Ваканции.

 1. Ваканциите в Къмюнити Фабрик ЕООД съвпадат с ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.

 2. По време на грипни ваканции занятията продължават по график в онлайн форма на обучение.

 3. Решение за отучване на пропуснати учебни занятия поради грипни ваканции се взема от Управителя на Къмюнити Фабрик ЕООД. Продължителността на пропуснатите занятия и конкретните дни на отучване са по преценка на Управителя.

 4. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Къмюнити Фабрик ЕООД в секция „Новини“.

IX. Сертификат за успешно преминат курс.

 1. В края на всеки курс на обучение Курсистите преминават през изпит за автентично оценяване на придобитите знания, умения и компетенции. Всеки Курсист, който демонстрира задоволителен резултат на посочения финален изпит, получава сертификат за успешно преминат курс. 

X. Защита на лични данни.

 1. Къмюнити Фабрик ЕООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство – Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.

 2. С приемане на настоящия Правилник, Курсистът/Родителят декларира, че е информиран, че предоставените лични данни – негови и на неговото дете/деца, ще бъдат обработвани от Къмюнити Фабрик ЕООД за целите на изпълнение на обучението по съответния записан курс на обучение.

 3. Курсистът/Родителят декларира, че е запознат с Политиката за поверителност на личните данни на Къмюнити Фабрик ЕООД, публикувана на интернет страницата: www.communityfab.com

 4. Къмюнити Фабрик ЕООД се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

 5. Курсистът/Родителят декларира, че е запознат с правата си по отношение на предоставените от него лични данни – негови или на негови деца. Правата могат да бъдат упражнени от Курсиста/Родителя чрез отправено искане до Къмюнити Фабрик ЕООД (писмено или по електронен път), което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено до team@communityfab.com

XI. Предложения, жалби и молби.

 1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени от Курсист/Родител на електронната поща на Къмюнити Фабрик ЕООД: team@communityfab.com. Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават от Къмюнити Фабрик ЕООД не по-късно от двадесет работни дни от получаването им.

 2. Къмюнити Фабрик ЕООД има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящия Правилник. Къмюнити Фабрик ЕООД уведомява Курсиста/Родителя за всяко изменение в Правилника в 7-дневен срок от изменението на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, както и ги публикува в интернет страницата си (www.communityfab.com) или ги поставя на подходящи общодостъпни места в Центъра за обучение.

 3. Измененията в Правилника обвързват курсиста/родителя, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 26.

 

Дата на приемане: 01.05.2023                                  

                                        Управител “Къмюнити Фабрик” ЕООД:  Пламен Маргаритов